OM PROCESSEN

Att bygga hus är en omfattande process. En noggrann projektering inför ett husbygge sparar mycket tid och minskar risken för missförstånd när byggnationen väl är igång. Vår erfarenhet är att varje projekt vinner på nära samarbete, öppen dialog och eftertanke.

Vi brukar inleda varje nytt projekt med ett digitalt möte. Inför mötet vill vi att ni har beskrivit ert projekt för oss. Ju mer underlag (fastighetsinformation, ritningar, inspirationsbilder, skisser och tankar) ni har att dela med er av desto bättre. På mötet går vi tillsammans igenom era idéer och visioner för projektet, diskuterar projektets genomförbarhet och eventuella detaljplanebestämmelser. Första mötet är alltid kostnadsfritt.

OFFERT OCH PROJEKTUPPLÄGG

Efter det första mötet återkommer vi med en offert för vårt arbete. Vanligtvis offererar vi arbetet i delmoment, såsom uppmätning och uppritning, skissförslag, bygglovs- och bygghandlingar – med viss reservation för att skisstiden kan variera till följd av gemensamma diskussioner och uppkomna idéer. För antaget uppdrag gäller branschens standardavtal, ABK 09.

När offerten bekräftats bokar vi in tid för platsbesök där vi gemensamt tittar på fastighetens förutsättningar och diskuterar era önskemål. Därefter sätter vi igång med skissarbetet.

SKISS

Under skissfasen tar vi fram ett eller flera skissalternativ som i dialog med er bearbetas och revideras tills förslaget är precis så bra som ni tänkt er. Vi tar fram planer, sektions- och fasadritningar och illustrationer för att kommunicera förslagen. Skissandet är experimentverkstaden, där idéer kan testas och modifieras för att utveckla projektet och förbättra slutresultatet.

ANSÖKAN TILL KOMMUN

Utifrån det slutgiltiga förslaget producerar vi bygglovshandlingar enligt kommunens krav. (Samma mängd handlingar och likvärdigt förfarande gäller vid anmälan för attefallshus som för bygglovsansökan.) Vi hjälper gärna till med att fylla i ansökan och sköta kontakten med kommunen under ärendet.

Ofta består bygglovshandläggningen av två delar; en första del baserad på arkitektritningarna och en andra del med underlag från konstruktör och kontrollansvarig i det fall kommunen finner det nödvändigt. När kommunen ger startbesked får byggandet starta.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

För att kunna få in relevanta priser från entreprenörer bör projektet beskrivas mer detaljerat än i bygglovshandlingen. Vid offertförfrågan till olika byggfirmor rekommenderar vi att man bifogar ett mer utvecklat förfrågningsunderlag för att få en så korrekt prisbild som möjligt. Det kan exempelvis vara måttsatta handlingar i större skala, arbetsbeskrivning, konstruktionsritningar etc.

BYGGHANDLING

Vår roll under byggskedet består bland annat i att lösa frågor som uppstår kring bygget och att företräda er under byggtiden. Vi kan vara behjälpliga med detaljerade handlingar för byggets uppförande, uppföljning, samråd med övriga konsulter och entreprenör samt i möten på plats under byggnationen.

Vi tror på transparens och dialog under hela processen, med målet att uppfylla er vision till fullo. Välkomna att höra av er om ni är intresserade av att samarbeta!