OM PROCESSEN

Vi brukar inleda varje nytt projekt med ett digitalt möte. Inför mötet tar vi gärna emot information om ert projekt. Ju mer underlag (fastighetsinformation, ritningar, inspirationsbilder och egna skisser) ni har att dela med er av desto bättre. På mötet går vi tillsammans igenom era idéer och visioner för projektet, diskuterar projektets genomförbarhet och eventuella detaljplanebestämmelser. Första mötet är kostnadsfritt.

OFFERT OCH PROJEKTUPPLÄGG

Efter det första mötet återkommer vi med ett kostnads- och momentförslag för vårt arbete. Vanligtvis sätter vi samman en offert för exempelvis skissförslag, bygglovshandling, bygghandling – med viss reservation för att skisstid kan variera. För antaget uppdrag gäller alltid branschens standardavtal, ABK 09, som skickas med offerten.

När offerten bekräftats bokar vi in tid för platsbesök där vi gemensamt tittar på fastighetens förutsättningar och diskuterar era önskemål. Därefter sätter vi igång med att skissa.

SKISS

Under skissfasen tar vi fram ett eller flera skissalternativ i form av plan- och fasadritningar och på förfrågan 3D-modeller, med kontinuerliga avstämningar med er.

ANSÖKAN TILL KOMMUN

När vi gemensamt kommit fram till ett slutgiltigt förslag framställer vi bygglovshandlingar enligt kommunens krav. Vi hjälper gärna till med att fylla i ansökan och sköta kontakten med kommunen under ärendet. Samma mängd handlingar och likvärdigt förfarande gäller vid anmälan för attefallshus som för bygglovsansökan.

Ofta delas bygglovsansökan upp i två etapper, dels ovan nämnda del samt en senare del som består av samordning med konstruktör och kontrollansvarig, i det fall kommunen finner det nödvändigt. När kommunen ger startbesked får byggandet starta.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

För att kunna få in relevanta priser från entreprenörer bör projektet beskrivas mer detaljerat än i bygglovshandlingen. Vid offertförfrågan till olika byggfirmor rekommenderar vi att man bifogar ett mer utvecklat förfrågningsunderlag för att få en så korrekt prisbild som möjligt. Det kan exempelvis vara måttsatta handlingar i större skala, arbetsbeskrivning, konstruktionsritningar etc.

BYGGHANDLING

Vår roll under byggskedet består bland annat i att lösa frågor som uppstår kring bygget och att företräda er under byggtiden. Vi kan vara behjälpliga med detaljerade handlingar för byggets uppförande, uppföljning, samråd med övriga konsulter och entreprenör samt i möten på plats under byggnationen.

Vi tror på transparens och dialog under hela processen, med målet att uppfylla er vision till fullo. Välkomna att höra av er om ni är intresserade av att samarbeta!